Algemene voorwaarden | Wilskruid

Algemene voorwaarden Wilskruid

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, bestellingen, workshops, programma’s, consulten en andere werkzaamheden (hierna te noemen diensten) van Wilskruid, respectievelijk haar rechtsopvolger.

2. Online aankopen
Bestelling van een of meerdere diensten geschiedt middels aankoop via de website van Wilskruid. Afnemer ontvangt een bevestiging van de bestelling. De inhoud is persoonsgebonden en alleen bestemd voor afnemer. Afnemer mag deze gegevens nooit delen met anderen.

3. Tussentijdse wijziging
Wilskruid is te allen tijde gerechtigd de inhoud van haar diensten tussentijds te wijzigen, bijvoorbeeld het wijzigen van externe dienstverleners, het aanvullen of wijzigen van het digitaal materiaal, het wijzigen van een bijeenkomst etc. Afnemer gaat hiermee akkoord, tenzij dit in redelijkheid niet van afnemer kan worden verlangd.

4. Termijn van de overeenkomst
De duur van het leveren van de diensten door Wilskruid wordt bepaald door het type dienst. Voor zover mogelijk wordt van tevoren kenbaar gemaakt waar de dienst uit bestaat (onderdelen, aantal consulten, start- en einddatum etc.). Na het verstrijken van deze duur, kan afnemer geen aanspraak meer maken op toegang tot digitaal materiaal en diensten.

5. Ontbinding overeenkomst
Wilskruid heeft het recht het verlenen van diensten te annuleren en de overeenkomst te ontbinden, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, bijvoorbeeld bij niet betaling van de facturen door afnemer, ondanks aanmaning door Wilskruid.

Wilskruid is gerechtigd om haar (nog te leveren) diensten te allen tijde te annuleren zonder opgaaf van redenen. In dat geval zal de reeds verzonden factuur aan afnemer worden gecrediteerd.

Afnemer is gerechtigd zijn/haar deelname aan een programma te annuleren en de overeenkomst met Wilskruid te ontbinden door middel van een schriftelijke annulering gericht aan Wilskruid. Wilskruid is niet gehouden tot terugbetaling van door afnemer reeds betaalde bedragen. Daarnaast blijft afnemer verplicht eventueel nog te betalen bedragen en/of betaaltermijnen te voldoen.

Het is niet mogelijk eenmaal aangeschaft programma te retourneren. Er geldt geen herroepingsrecht.

6. Overmacht
Indien Wilskruid door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de diensten te leveren is Wilskruid gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Wilskruid op betaling door afnemer voor reeds door Wilskruid geleverde diensten, die zijn geleverd voordat sprake was van een overmachtssituatie, dan wel de (verdere) levering van diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Wilskruid zal afnemer zo spoedig mogelijk informeren over de overmacht. Onder “overmacht” wordt verstaan elke omstandigheid, waarmee Wilskruid ten tijde van de opdracht tot het leveren van diensten geen rekening kon houden en/of ten gevolge waarvan een normale levering van de diensten door Wilskruid redelijkerwijze niet door afnemer kan worden verlangd, zoals onder andere, doch niet uitsluitend: ziekte bij Wilskruid, computer- of internetstoringen, alsmede brand, overstromingen en andere natuurrampen op de locaties waar de diensten zouden worden geleverd en alle andere omstandigheden, die een deugdelijke levering van diensten door Wilskruid vertragen of onmogelijk maken.

7. Digitaal materiaal

Afnemer verkrijgt toegang tot digitaal materiaal nadat afnemer aan alle daarvoor geldende betalingsverplichtingen heeft voldaan. Afnemer krijgt een persoonlijke, niet-overdraagbare licentie om het digitaal materiaal te gebruiken voor leerdoeleinden. Het is uiteraard niet toegestaan de inhoud van het materiaal voor andere doeleinden te gebruiken, dan wel verder te verspreiden of te kopiëren. Zie ook artikel 13 over Intellectuele Eigendom in deze AV.

8. Betaling en facturering
De verschuldigde vergoeding voor deelname aan een programma, consult of andere dienst staat vermeld op de website van Wilskruid.

Bij een stornering of mislukte incasso, mag Wilskruid de daarmee gemoeide kosten bij afnemer in rekening brengen en krijgt afnemer nog 7 (zeven) dagen de tijd de vergoeding naar het rekeningnummer van Wilskruid over te schrijven. Na deze termijn mag Wilskruid afnemer de toegang tot het programma ontzeggen. Een stornering of mislukte incasso is geen opzegging of annulering. De betalingsverplichting voor het programma blijft bestaan.

Voor andere diensten, niet zijnde een programma, stuurt Wilskruid een digitale factuur via e-mail. Het volledige bedrag dient te worden voldaan binnen de daarvoor op de factuur gestelde termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Het totale bedrag van de factuur wordt, indien van toepassing, vermeerderd met omzetbelasting (btw). Indien voor de levering van diensten vooruit moet worden betaald, kan afnemer geen rechten doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het aan Wilskruid verschuldigde bedrag is voldaan.

De standaard betalingstermijn van de facturen van Wilskruid is 14 (veertien) dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien afnemer bezwaar heeft tegen een factuur, dient dit binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum aan Wilskruid schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, anders geldt de factuur als aanvaard.
Afnemer aanvaardt dat Wilskruid haar tarieven kan wijzigen, waarbij wordt opgemerkt dat de tarieven niet zullen wijzigen tijdens een lopende levering van diensten.

9. Late betaling
Indien een openstaand factuurbedrag niet wordt betaald, is afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Wilskruid gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Wilskruid wijst elke aansprakelijkheid af voor verlies of schade die afnemer zou kunnen lijden als gevolg van een dergelijke opschorting.

Wilskruid is gerechtigd tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, indien een factuur onbetaald blijft ondanks aanmaning aan afnemer. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten. De te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het openstaande saldo op het eerste moment van verzuim met een minimum van € 500,00. Ook over buitengerechtelijke incassokosten is omzetbelasting verschuldigd, alsmede de wettelijke (handels-)rente.

Indien er aan de zijde van afnemer sprake is van faillissement, beslag, liquidatie of surséance van betaling, zijn de openstaande facturen van Wilskruid onmiddellijk opeisbaar en wordt de overeenkomst tussen Wilskruid en afnemer direct beëindigd.

10. Aansprakelijkheid
Wilskruid zal haar diensten naar beste kunnen uitvoeren. Deelname aan een programma, of deelname aan een online of offline bijeenkomst, valt binnen de eigen verantwoordelijkheid van afnemer en de door afnemer behaalde resultaten zijn mede afhankelijk van diens eigen inzet. Wilskruid is niet aansprakelijk voor enige door afnemer geclaimde schade, waaronder schade die direct of indirect voortvloeit uit, of anderszins verband houdt met, het gebruik van het online programma of de toepassing of het resultaat daarvan. Afnemer verplicht zich om Wilskruid voor mogelijke aanspraken van derden ter zake van zulke schade te vrijwaren.

11. Vertrouwelijkheid
Wilskruid zal geen gegevens openbaar maken die zij van afnemer ontvangt in het kader van het leveren van diensten aan afnemer, tenzij anders is overeengekomen of Wilskruid hiertoe gehouden is op grond van de wet. Afnemer is te allen tijde gehouden aan geheimhouding van alle informatie die hij/zij van Wilskruid of van andere cursusdeelnemers ontvangt in het kader van het leveren van diensten, in het bijzonder maar niet beperkt tot de programma’s van Wilskruid.

12. Intellectuele Eigendom
Alle intellectuele en andere eigendomsrechten op alle werken die Wilskruid heeft ontwikkeld of gecreëerd in relatie tot haar diensten, inclusief, blogs, podcasts, e-books, social media content, presentaties, lezingen, workshops en al het andere materiaal dat Afnemer van Wilskruid ontvangt, zijn en blijven berusten bij Wilskruid.

Het is Afnemer niet toegestaan om deze materialen te gebruiken of te wijzigen in welke vorm of waar dan ook, tenzij Wilskruid hiervoor van tevoren en uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Het maken van opnamen in beeld en/of geluid en screenshots van de online e-books of programma’s is niet toegestaan.

Wanneer Wilskruid beeldmateriaal laat maken tijdens een workshop en of presentatie, bedoeld om te worden gebruikt als promotiemateriaal, zal Wilskruid dit vooraf kenbaar maken zodat men hiertegen bezwaar kan maken (wanneer men zelf niet in beeld wenst te komen).

13. Disclaimer: geen medisch advies
De inhoud van de online e-books en programma’s van Wilskruid en alle digitaal materialen zijn uitsluitend bedoeld voor informatie-doeleinden. De inhoud is niet bedoeld voor diagnose, behandeling of genezing van welke ziekte of medische klacht dan ook. Niets uit digitaal materialen of e-boeken is bedoeld als medisch advies of als informatie voor doe-het-zelf behandelingen of therapieën. Afnemer dient (potentiële) beslissingen over diens gezondheid altijd met de eigen arts of behandelaar te bespreken.

14. Communicatie
Bij het verlenen van diensten stemt afnemer ermee in dat gebruik wordt gemaakt van niet of niet afdoende beveiligde vormen van communicatie, zoals telefoon, e-mail en WhatsApp. Wilskruid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, als gevolg van het gebruik, op welke wijze dan ook, van dergelijke communicatie.

15. Toepasselijk recht
Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Wilskruid en afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Op overeenkomsten tussen Wilskruid en Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

De geschillen welke eventueel tussen Wilskruid en afnemer ontstaan naar aanleiding van een door Wilskruid met afnemer gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan eventueel het gevolg zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Wilskruid | 28 mei 2022